1) FRACTALS & M-SET: Xiao, Chetna, Miriam, Porche, Lei

2) BOUNCING BALL: An, Tanzy, Kanika, Ashley, Ying

3) VIDEO FEEDBACK: Toan, Alex, Kat, Edwina, Makeen

4) 3 MAGNETS PENDULUM: Thushy, Shen, Amber, Isiah, Jonathan