BIFURC.

LOGISTIC MAP: Xn+1 = a*Xn*(1-Xn), with a: 0 to 4, Xn:0 to 1


BIFURC.

MANDELBROT X AXIS MAP: Xn+1 = Xn*Xn + C, with C: -2 to 1/4, Xn: -2 to 2